แบบฝึกหัดก่อนเรียน/หลังเรียน

***แบบฝึกหัดก่อนเรียน***
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 1 พื้นฐานระบบเครือข่าย
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 2 อุปกรณ์เครือข่าย
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 3 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 4 ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายและโพรโทคอล
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 5 รูปแบบการเชื่อม เครือข่าย-โทโพโลยี
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 6 การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
****************************************************************************
แบบฝึกหัดหลังเรียนบทที่ 7 การใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย 
****************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น