คุณลักษณะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา 2204-2003 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย
  2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและกระบวนการของระบบเครือข่าย
  2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
  3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร
คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำ งานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น